Onze geloofsbelijdenis

Een geloofsbelijdenis is een geheel van artikelen waarin ons geloof is samengevat. 
De geloofsbelijdenis van onze kerk is gebaseerd op die van
Constantinopel van 381 na Christus

1. Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
2. En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.
3. Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden.
4. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven.
5. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften.
6. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader
7. En zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En Zijn rijk zal geen einde hebben.
8. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de
9. En een heilige, algemene en apostolische kerk.
10. Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden.
11. Wij verwachten de opstanding van de doden
12. En het leven van de komende eeuw.

Wenst u meer uitleg over deze geloofsbelijdenis? Contacteer ons gerust!