Wat wij geloven

Over de Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God
is en het ultieme laatste woord heeft in alle geloofszaken.
2 Timotheüs 3:16; Hebreeën 4:12-13; Romeinen 15:4

Over God

Wij geloven in één God die alle dingen geschapen heeft en
die bestaat in drie personen (Drie-eenheid): Vader, Zoon
en Heilige Geest.
Genesis 1:1; Handelingen 17:24-28; Mattheüs 3:16-
17; Johannes 14:9-10

Over Jezus Christus

Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, geboren
uit een maagd, een zondeloos leven leidde, stierf op een
kruis, opgewekt uit de dood en opgestegen naar de hemel
waar Hij zit aan de rechterhand van God. We geloven dat
Jezus terug zal komen om ons bij hem te nemen.
John 3:16; Mattheüs 1:18; Romeinen 5:6-11; Johannes
20:24-31)

Over de Heilige Geest

Wij geloven dat de Heilige Geest woont in alle gelovigen,
onze levens kracht geeft met Zijn aanwezigheid en kracht
om een heilige leven te leiden en Gods wil te doen.
Johannes 16:5-15; Romeinen 8:10-11; 1 Korintiërs 3:16)

Over zonde

Wij geloven dat alle mensen gezondigd hebben tegen God
en daarom verloren zijn en zonder hoop los van Jezus
Christus.
Romeinen 3:23; 1 Johannes 1:7; Handelingen 4:12

Over dood

Wij geloven dat de dood het eeuwige lot van elke persoon
bezegelt. De geredden zullen het eeuwige leven beërven,
terwijl de niet-geredden voor eeuwig van God worden
gescheiden.
Romeinen 8:9-14; Daniël 12:2; Johannes 6:47

Over redding

Wij geloven dat redding enkel mogelijk is door genade
door het bloed van Jezus Christus (zijn dood op het kruis).
Mattheüs 26:28; Romeinen 5:8-11; Romeinen 6:23;
Efeziërs 2:8-9

Over de gemeente

Wij geloven dat de gemeente het lichaam van Christus en
is samengesteld uit Christenen uit alle plaatsen en
geloofsgemeenschappen.
Mattheüs 16:13-18; Handelingen 2:14-47

* Klik hier voor de volledige en officiële tekst van onze geloofsbelijdenis